תקנון האתר

תקנון
אתר האינטרנט www.kfar-giladi.co.il הינו האתר הרשמי של תאגיד מלון כפר גלעדי ח.פ. להלן המלון.
הזמנת לינה במלון אפשרית באמצעות אתר זה או באמצעות טלפון 04-6900052.
כל המזמין לינה / לינות דרך אתר זה, מצהיר כי קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו וכי לא תהייה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין כנגד האתר ו/או כנגד המלון ו/או מי מטעמו.
כל המזמין לינה דרך אתר זה, יידרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומספר כרטיס אשראי.
הזנת פרטים אישיים כוזבים, תגרום לנקיטת צעדים משפטיים כנגד מגישי הפרטים לרבות הגשת תביעות בגין הנזקים העלולים להיגרם לאתר ו/או למלון ו/או למי מטעמם.
פרטי כרטיס האשראי המוזנים באתר הינם לצורך דמי קדימה על סך 300 ₪ לחדר.
חיוב המקדמה יעשה בחיוב טלפוני ע"י המלון עד כחודש לפני מועד ההגעה. קבלה על החיוב תישלח בדואר לכתובת שהוזנה בדף ההזמנה. יתרת התשלום תבוצע במלון בעת ההגעה/העזיבה.
בעת סיום הליך ההזמנה, יקבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את ביצוע ההזמנה, כולל מס' הזמנה על הרוכש להדפיס תוכן ההודעה ולהביאה עימו למלון ולהציגה בקבלה בהגעה.
שמירת זכויות 
כל הזכויות באתר שמורות באופן בלעדי למלון. הלוגו של "מלון כפר גלעדי" והסימנים המסחריים המוצגים באתר שייכים למלון. לא ניתן להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור או לשנות את המידע המופיע באתר זה ללא אישור מוקדם בכתב של המלון, למעט במקרים של הורדת מידע לשימוש אישי ולא מסחרי.
תנאים והגבלות 
א.המחירים באתר הינם בשקלים חדשים כוללים מע"מ כחוק ומיועדים לישראלים בלבד. למזמינים בעלי אזרחות זרה (שאינם מחזיקים גם באזרחות ישראלית) תתאפשר הזמנת חדרים דרך האתר בדולרים עפ"י המחירים המפורסמים באתר באנגלית. התשלום יבוצע במלון במטבע זר או בשקלים בהתאם לשער היציג של הדולר נכון ליום התשלום, כפי שמפורסם ע"י בנק ישראל.
ב.המלון רשאי לשנות בכל עת את תנאי קבלת ההזמנות ומחירי הלינות.
ג.מס' המקומות מוגבל וביצוע הזמנת הלינה/לינות הינו ע"ב מקום פנוי.
ד.שהות המזמין במלון תחל ביום ההגעה למלון בשעה 15:00 ועד השעה 11:00 ביום העזיבה. קבלת חדרים בשבת החל מ 18:30, הגעה ו/או עזיבה לפני/אחרי השעות כאמור לעיל, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון ועלולה להיות כרוכה בתשלום נוסף.
ה.תינוק – מי שגילו עד שנתיים. ילד מי שגילו בין שנתיים ל - 12 שנים.
ו.הזמנת האירוח במלון תתאפשר אך ורק למבוגרים מעל גיל 18. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 תתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.
ז.התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינו מחייבות את המלון.
ח.המלון אינו אחראי לטעות שנעשתה ע"י המזמין בהקלדת פרטי ההזמנה, לרבות טעות בתאריך, גיל ו/או מספר המתארחים, מספר החדרים, מספר הלילות המוזמנים וכל שירות אחר המוזמן דרך האתר.
ט. אסורה הכנסת בעלי חיים לחדרים ולשטחי המלון.
ביטול הזמנה
1. מרגע ההזמנה ועד 7 ימי עסקים לפני הגעה יחויב ב100 ₪ לכל חדר.
2. ביטול מ-7 ימי עסקים ועד 48 שעות לפני הגעה יחויב ב- 50% מהעסקה.
3. אם ביטל 48 שעות לפני הגעה ועד תאריך ההגעה יחויב חיוב מלא של העסקה.
הגבלת אחריות 
המלון ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעליו איננו אחראי לנזק שעלול להיגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת השימוש באתר, לרבות בעת ניסיון לבצע הזמנה.
כן לא יהיו אחראים לכך שהשרת באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או גורמים אחרים העשויים לפגוע במחשב של המזמין בעת היכנסו לאתר.
המלון ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעליו אינם אחראים למידע מטעם צדדים שלישיים המוצגים באתר ובכלל זה מודעות פרסומת.
דין וסמכות שיפוט
דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה, ועל הנובע ממנו או הכרוך בו.
מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, ובכל הנוגע להסכם זה, יהיה בית המשפט המוסמך בתל אביב.